Ceny právní služby

Jsme plátci DPH. Ceny právních služeb jsou  účtovany na základě dohody s klientem. Podle povahy poskytované právní služby je odměna sjednávána s klientem jako  :

časová  odměna - tj. odměna je sjednána dle počtu hodin a náročnosti dané právní věci;  hodinová sazba za poskytování právní služby  se v závislosti na povaze povaze věci  pohybuje v rozmezí 1500,- Kč až 3000,-Kč bez DPH;

paušální odměna - tj. odměna je sjednána pevnou částkou při převzetí věci advokátem;

úkonová odměna - tj. odměna je sjednána jako   částka za jeden úkon advokáta ve věci a její celková výše je závislá na počtu úkonů právní služby v dané věci;

odměna při sporné agendě - tj. při zastupování klienta před soudy , správními orgány a v rozhodčím řízení vychází  odměna advokáta  z ceny právních služeb dle zákona o advokacii a advokátního tarifu .

Při převzetí právní věci je s klentem  uzvařena dohoda o ceně právní služby nebo o způsobu jejího výpočtu a  klient je vždy informován o předpokládaném rozsahu nutné práce advokáta a o předpokládaných nutných hotových výdajích advokáta k vyřešení nebo průběžnému řešení věci.